Leendő első osztályosok beiskolázása

Tisztelt Szülők!

 

A 2021/2022. tanév beiratkozásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

A beiratkozás időpontja:

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

A lakcím lehet:

 • állandó bejelentett lakcím vagy,
 • tartózkodási hely állandó bejelentett lakcím hiányában vagy,
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 1. Nem magyar állampolgár esetén, ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik:
 • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 • tartózkodási engedély (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
 • állandó tartózkodási engedély (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
 1. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény vagy,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 1. A gyermekétől különélő szülő esetén nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
 2. A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti.
 3. A beíratáskor a szülőnek nyilatkozatot kell tennie a Hittan vagy Etika tantárgy választásáról.

Budapest, 2020. március 11.

Borosné Borbély Beáta
intézményvezető

 

⇒ A Csata Utcai Általános Iskola felvételi körzete 

⇒ Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat a hit- és erkölcstan oktatásról

Felhívás