Nevelőtestületünk célja

Pedagógiai munkánk alapelve a sokoldalú személyiségfejlesztésére épülő műveltségkép megalapozása és értékrendszer alakítása, amely felkészíti tanulóinkat a képességeiknek megfelelő továbbtanulásra. Iskolánkban olyan ismereteket közvetítünk, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, segítik eligazodását szűkebb és tágabb környezetükben.

A társadalom igényeinek megfelelő iskolát alakítunk, amelyben a tanulók tudásának, egész személyiségének fejlődése, képességeinek, fejlesztése áll a középpontban. A nevelés és oktatás színtere az iskola mellett, a család, a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.

Céljaink:

 • színvonalas oktatással az alapkészségek biztos kialakítása és fejlesztése,
 • tanulóink helyes értékrendjének és önismeretének fejlesztése, felelősségtudatuk megalapozása,
 • a tudás és a munka tiszteletének, a kitartó munkavégzés képességének alakítása,
 • nyitott, érdeklődő, kreatív személyiség formálása, önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség alakítása,
 • tanulóink érzelmi nevelése, jó ízlésük, esztétikai érzékük és igényük formálása,
 • az otthon, a lakóhely tisztelete és szeretete, a magyarságtudat kialakítása,
 • az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos helyzetű tanulóink számára.
 • a másság elismerése és tiszteletben tartása, toleráns gondolkodás kifejlesztése, egymás tisztelete, megbecsülése,

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:

 • becsületes, őszinte, erkölcsös
 • fegyelmezett, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
 • ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat,
 • becsüli a szorgalmas tanulást és a tudást, a munkát, kötelességtudó, jó eredmények elérésére törekszik a játékban, a munkában, a tanulásban,
 • a mindennapi életben felhasználható ismeretekkel rendelkezik,
 • képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
 • van elképzelése a jövőjét illetően,
 • ismeri, tiszteli, óvja, ápolja nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit.